Jump to User:

myOtaku.com: Demon Fox


Sunday, March 18, 2007


   GAARA
I GOT A HUG FROM GAARA.*doing happy dance*
Gaara garra gaara i love gaa.ra. for full explainion, see NaeNae site when she updates.
^_^ nya nya nya nya, I got a hug from garra.^_^I love Gaara 0^_^V

Comments (1)

« Home