Jump to User:

myOtaku.com: karasukurama


Tuesday, February 17, 2004


Through the Night
Here is an Outlaw Star Song, sorry it is in kanji

wThrough the Nightx
u?AEg[X^[vI[vjOEe[}

@FLF

flǻǢ?@>=ǻǢ?@ǻǢ?
Nǡǃǡǃ?@lj?ǻǢLJ
@<=@N
Ǫ>=ǻǢ@ǫǻ?LJ

ǫǧǵǧLJǻ!=@ǩǻǢ
?LJǩLJ@?oǵ?!=ǻ
Ǭ?DZ??Dž@>=ǡ>=?hA?Jǻ
ǻǃ@DZǃq}ǻǢ

c>=sǗ?Ǣ@p?!=ǻǢ
?!=ǵ??ǷǻǢ@NjnNjǡǃǻǢcǩ

flǻǢ?@>=ǻǢ?@ǻǢ?
Nǡǃǡǃ?@lj?ǻǢLJ
@<=@N
Ǫ>=ǻǢ@ǫǻ?LJ
?Ǚ~ǵǢ@?Ǚǵ?Ǣ@?DžsǴ?Ǣ
??Ǣǃ@<=ǃ@ǬǩǛ?
Through The Night

Nǂ>=ǵ>=Dž@?fǵǃǛ?
?LJ?NjDž@sDžǻǡ?
ǂ?Ǣ?@ǂNj!=ǡǃǴ?ǫ
?LJǂǡǜ@NǙǢǢ

M?M?Ǣ?Ǣ@ǡǴǵ?Ǣ
ǵ>=?ǷǻǢ@ǂ>=ǵ>=?ǷǻǢcǩ

flǻǢ?@>=ǻǢ?@ǻǢ?
Ǵǵfl?ǢlH@ǩǡǃ?
@<=@N
Ǫ>=ǶLJǻǢ@Ǵ>=ǻǴǷ
ǬǢǃLJ@ǬǃLJ@ǵǃLJ
SNjNj@]ǙNjNj@Ǵ<=
Through The Night

flǻǢ?@>=ǻǢ?@ǻǢ?
Nǡǃǡǃ?@lj?ǻǢLJ
@<=@N
Ǫ>=ǻǢ@ǫǻ?LJ
Ǵǡǃ@ǬǢǃ@?ǡǃ
NǡǃCtǢǃlj!=@ǻLJ
?Džǩ!=@@
Ǫ?ǷǩǻǢ@ǬǻǢ
?Ǚ~ǵǢ@?Ǚǵ?Ǣ@?DžsǴ?Ǣ
??Ǣǃ@<=ǃ@ǬǩǛ?
Through The Night

Comments (2)

« Home